Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitszorg

Sinds 2011 is Dekkersnest in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’, afgegeven door de Federatie landbouw en Zorg. Inmiddels is onze locatie in de Blauwestad gecertificeerd voor het keurmerk. Eveneens hanteren wij een gedegen kwaliteitssysteem op onze andere woonvormen. De landelijke kwaliteitseisen zorginstellingen worden in acht genomen. 

In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de ‘normen verantwoorde zorg’ het leidend principe. Dit betekent dat we zorg dragen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg binnen onze organisatie. 

Cliëntervaring (tevredenheid) is hierin zeer belangrijk, er wordt gewerkt op basis van de behoeften van onze deelnemers. Jaarlijks wordt er dan ook een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Daarnaast wordt er ook geëvalueerd door middel van de halfjaarlijkse en jaarlijkse evaluatie van de begeleidingsplannen. Medewerkers worden ook gevraagd jaarlijks een evaluatieformulier in te vullen. 

Er wordt ook gewerkt met RI&E’s binnen de organisatie (Risico Inventarisatie en Evaluatie, jaarlijks wordt er een plan van aanpak opgesteld en aan de geïdentificeerde risico’s wordt een prioriteitswaarde toegekend). Er wordt systematisch gewerkt aan de verbetering van een gezonde en veilige leef- en werkomgeving voor deelnemers en medewerkers. 

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Dekkersnest heeft een klachtenprocedure opgesteld die zowel voor medewerkers als deelnemers inzichtelijk is. Dekkersnest heeft een vertrouwenspersoon en onafhankelijke klachtenfunctionaris. De vertrouwenspersoon die Dekkersnest heeft aangesteld is in geen enkel opzicht formeel gebonden aan de organisatie en is onafhankelijk.

Indien gewenst kan men rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie en Geschillencommissie van Federatie Landbouw en Zorg. Voor de woonvormen in Veendam kan men beroep doen op Klachtenportaal Zorg. Vertrouwenspersoon voor jeugd. Een interne vertrouwenspersoon is wettelijk niet meer afdoende. Jeugd en diens ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 

In- en uitsluitingscriteria

Wilt u misschien bij Dekkersnest gaan wonen of dagbesteding volgen? Dan is het voor u belangrijk om het volgende te weten.

Dekkersnest vindt ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ zeer passend en belangrijk in de zorg. Vraag aan de begeleiding wat dit precies voor u in de praktijk betekent. Op deze wijze krijgt u een indruk van wat begeleiding bij Dekkersnest belangrijk vindt. U wordt hierop geattendeerd omdat dit kan afwijken van wat u gewend bent. Wees u zich ervan bewust en kies bewust!

De bakens zijn:

 1. Gericht op de vraag achter de vraag. Dit betekent dat begeleiding vaak doorvraagt;
 2. Gebaseerd op de eigen kracht van de bewoner. Dit betekent dat we het liefst zoveel mogelijk de regie bij u neerleggen en u wijzen op uw eigen verantwoordelijkheden;
 3. Direct erop afgaan. Wij draaien er niet omheen en zeggen waar het op staat;
 4. Formeel en informeel in optimale verhouding. Wij zijn een platte organisatie en zeer toegankelijk, een huiselijke sfeer is bij ons zeer belangrijk;
 5. Doordachte balans van collectief en individueel. Er wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt;
 6. Integraal werken. Wij houden van een congruente aanpak en werken gelijk vanaf het begin graag nauw samen met gemeenten, familie en betrokken hulp- en zorgverleners;
 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht. U bent gemotiveerd en werkt actief mee aan uw zorgplan, u hebt een dag-invulling. U kiest er bewust voor om bij ons te zijn, niet omdat het moet;
 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional. 

Contra-indicaties / uitsluitingscriteria

Dekkersnest werkt ook met de contra-indicaties. Is er sprake van een contra-indicatie dan kunnen wij waarschijnlijk niet de juiste zorg leveren. Het betekent simpelweg ‘Redenen waarom u niet bij ons kunt wonen’ . Bent u al bij ons aangemeld en blijkt achteraf dat er sprake is van een contra-indicatie, dan zullen we een passend traject aanbieden. Het kan dan zijn dat dit dan buiten Dekkersnest is en dat we de zorg beëindigen. 

 • Ernstige onrust en bewegingsdrang;
 • Ernstige verbale en non-verbale agressie;
 • Zeer intensieve lichamelijke zorgvraag;
 • Ernstige psychiatrische problematiek;
 • Verslavingsproblematiek; 
 • Seksueel overschrijdend gedrag;
 • BOPZ verklaring (Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuis);
 • Cliënt vormt een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving;
 • U heeft geen passende indicatie;
 • U heeft geen dag-invulling (werk, dagbesteding of school);
 • U bent in verwachting;
 • U heeft of krijgt een relatie met een medebewoner.

Tijdens de intakeprocedure wordt er ook gekeken naar de huidige groepssamenstelling of de plaatsing passend kan zijn. Aspecten die meespelen zijn: leeftijd, beperking, diagnose en eventueel bijkomende problematiek. In principe levert Dekkersnest zorg aan mensen die (jong)volwassen zijn, een uitzondering daargelaten. In goed overleg kunnen wij uitzonderingen maken wat betreft de leeftijd, echter beneden de 16 jaar kunnen wij niet in zorg nemen. 

Privacyreglement en inzage dossier

Het Privacyreglement omschrijft hoe zorgvuldig Dekkersnest met de persoonsgegevens omgaat van de cliënten die men in zorg heeft. Dekkersnest houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een administratie bij. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de deelnemers.

Toegang tot het zorgdossier 

Om de cliënten van Dekkersnest op een juiste manier te kunnen begeleiden zijn er een aantal gegevens nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in een persoonlijk dossier. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en kopie zorgpas, indicatiebesluit, zorgplannen en evaluaties en overige relevante informatie van andere hulpverlenende instanties, zoals diagnostiek. Kortom, alle informatie die nodig kan zijn om iemand kwalitatief goede zorg te bieden. Dit dossier wordt bewaard op het hoofdkantoor. 

Op locatie (de woonlocatie) werkt begeleiding met speciale software waarin het zorgdossier is opgenomen en waarin gerapporteerd kan worden (cliëntvolgsysteem). Dit softwarepakket is speciaal ontwikkelde software voor zorg & welzijn. Qurentis is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Iedereen die werkzaam is bij Dekkersnest hebben een geheimhoudingsplicht getekend, dit is onderdeel van hun arbeidsovereenkomst. 

Dekkersnest heeft een hoofdkantoor. Hier worden de officiële getekende documenten bewaard. Het hoofdkantoor kent een druppelsysteem. Intern is er getekend voor wie een druppel heeft van het kantoor. In dit geval betreft het de leidinggevenden van de locaties, de beleidsmedewerker/kwaliteitscoördinator, algemeen manager en directie die een druppel hebben. 

Informatie zoals individuele afspraken, medicatieoverzicht (zoals de aftekenlijsten van apotheek) liggen op locatie op kantoor. Echter, alle informatie is ook terug te vinden in het digitaal cliëntvolgsysteem. Getekende documenten zitten in een dossier op het hoofdkantoor.

Alle relevante informatie wordt verwerkt en geplaatst in een digitaal cliëntvolgsysteem waarin iedere medewerker zijn eigen inlog heeft. Iedere medewerker kent een rol in het programma en hier zijn rechten aan ontleend. De beleidsmedewerker/kwaliteitscoördinator, leidinggevende, algemeen manager en directie hebben de volledige rechten. 

Wie toegang heeft tot het zorgdossier

Begeleiding (pedagogisch werkers en assistent welzijn) en stagiaires hebben inzage in het volledige dossier van de deelnemer, echter alleen de digitale versie in Qurentis. Alle officiële documenten liggen op het hoofdkantoor waartoe alleen de leidinggevende van de locatie toegang heeft, beleidsmedewerker / kwaliteitscoördinator, algemeen manager en directie (zorgboerin) die een druppel hebben. Toegang tot het hoofdkantoor gaat via een druppelsysteem. 

Toestemming en bewaartermijn

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt / diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Dekkersnest gebruikt hiervoor een toestemmingsformulier. Bewaartermijn van het dossier is 15 jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd. 

Rechten

Cliënten kunnen te allen tijde hun dossier op aanvraag inzien. Is er sprake van wettelijke vertegenwoordiging dan zal er eerst met desbetreffende vertegenwoordiger overlegd worden. 

Cliënten c.q. diens vertegenwoordiger hebben recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven tijdens een planbespreking (voordat er getekend wordt). Hierna wordt het plan of de evaluatie op definitief gezet. Indien men na die tijd belangrijke wijzigingen wil doorvoeren of een aanpassing wil, dan wordt er een apart verslag toegevoegd worden bijlage.  

Indien de cliënt c.q. diens vertegenwoordiger informatie uit het dossier mee willen nemen dan dient hier ook voor getekend te worden. In alle gevallen betreft het kopieën van documenten. Dekkersnest is dan niet meer verantwoordelijk voor wat er met de informatie gebeurt zodra het de organisatie verlaat.