Kwaliteitszorg

 

Gelet op het feit dat men vanuit de federatie een keurmerk aan het ontwikkelen is voor het wonen (binnen een kleinschalig wooninitiatief), wordt er gewacht op certificering via deze weg in plaats van HKZ (Harmonisatiemodel Kwaliteit Zorg).

Dekkersnest is al jarenlang gecertificeerd met het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’, afgegeven door de Federatie van Landbouw en Zorg. Dekkersnest heeft het kwaliteitssysteem uitgebreid met elementen uit de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, is hierin verweven. De landelijke kwaliteitseisen zorginstellingen worden in acht genomen).

Momenteel is Dekkersnest bezig om het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ te realiseren en over te hevelen naar de nieuwe locatie voor zowel wonen als dagbesteding. Het keurmerk, afgegeven op de de zorgboerderij (waar de andere woonlocaties eerst onder vielen), komt hiermee eerst te vervallen.

 

In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de ‘normen verantwoorde zorg’ het leidend principe. Dit betekent dat we zorg dragen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg binnen de organisatie.

Cliëntervaring (tevredenheid) is hierin zeer belangrijk, er wordt gewerkt op basis van de behoeften van onze deelnemers. Jaarlijks wordt er dan ook een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Daarnaast wordt er ook geëvalueerd door middel van de halfjaarlijkse en jaarlijkse evaluatie van de begeleidingsplannen.

 

Medewerkers worden ook gevraagd jaarlijks een evaluatieformulier in te vullen.

Er wordt ook gewerkt met RI&E’s binnen de organisatie (Risico Inventarisatie en Evaluatie, jaarlijks wordt er een plan van aanpak opgesteld en aan de geïdentificeerde risico’s wordt een prioriteitswaarde toegekend). Er wordt systematisch gewerkt aan de verbetering van een gezonde en veilige leef- en werkomgeving voor deelnemers en medewerkers.